Licenčná zmluva k aplikácii Snegoo®

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Táto zmluva (ďalej len licenčná zmluva) je licenčnou zmluvou podľa zákona č. 185/2015 Z. z., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v znení neskorších predpisov, medzi koncovým používateľom (oprávneným z licencie) (ďalej len „Používateľ“) softvérového produktu a spoločnosťou Zarába to, s.r.o., zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.36956/P, so sídlom B a j k a l s k á 4860/5, 080 01 Prešov, IČO: 51900238, ako poskytovateľom licencie (ďalej len „Poskytovateľ“) softvérového produktu (ďalej len „Aplikácia“).

1.2. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán sú stanovené Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Uzatvorením tejto zmluvy Používateľ zároveň vyjadruje súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.3. Poskytovateľ udeľuje Používateľovi licenciu na používanie Aplikácie v rozsahu stanovenom touto licenčnou zmluvou. Licencia podľa tejto zmluvy neoprávňuje Používateľa k akémukoľvek inému nakladaniu s Aplikáciou, než ako je upravené touto zmluvou, alebo ako vyplýva z platných právnych predpisov.

1.4. Poskytovateľ neskúma a ani nezhromažďuje informácie o Používateľových znalostiach a skúsenostiach v oblasti počítačovej gramotnosti, jeho finančnej situácii a investičných cieľoch.

1.5. Poskytovateľ nenesie vo vzťahu k Používateľovi žiadnu zodpovednosť za jeho rozhodnutia v súvislosti s investovaním finančných prostriedkov.

2. LICENCIA K APLIKÁCII

2.1. Na základe tejto Licenčnej zmluvy môže Používateľ zakúpenú Aplikáciu inštalovať
a používať (ďalej len „používať“), iba na jednom počítači Používateľa.

2.2. Počítačom sa rozumie ľubovoľné zariadenie na ktorom je možné Aplikáciu spustiť.

2.3. Licencia sa vydáva k Aplikácii ako celku, vrátane všetkých jej následných inovácií. Komponenty Aplikácie nie je možné oddeľovať, inštalovať či spúšťať na viacerých počítačoch, než je uvedené v tomto článku bod 2.1. tejto zmluvy.

2.4. Ak dôjde k úprave hardvéru počítača, má Používateľ právo požiadať o vydanie novej licencie, pričom pôvodná licencia bude deaktivovaná. V Aplikácii sú obsiahnuté technologické prostriedky, ktoré boli navrhnuté s cieľom zabrániť použitiu Aplikácie bez licencie. Poskytovateľ bude tieto prostriedky využívať pri kontrole, či Používateľ používa legálne licencovanú Aplikáciu.

2.5. O licenciu k Aplikácii je potrebné požiadať prostredníctvom registračného formulára uvedeného na internetovej adrese Poskytovateľa www.zarabato.sk. Do registračného formulára je potrebné uviesť údaje Používateľa v zmysle VOP.

2.6. Licencia k Aplikácii je spoplatnená podľa platného cenníka zverejneného na stránke Poskytovateľa www.zarabato.sk.

2.7. Používateľ je povinný zaplatiť poplatok v zmysle aktuálne platného cenníka bezhotovostným prevodom na číslo účtu SK95 8330 0000 0023 0150 3997. Podrobné inštrukcie k platbe budú Používateľovi odoslané e-mailom po potvrdení registrácie.

2.8. Poplatok za licenciu je garantovaný len počas doby platnosti licencie. Poskytovateľ si vyhradzuje právo upravovať ceny nových licencií a licencií predĺžených na ďalšie obdobie.

3. APLIKÁCIA

3.1. Aplikácia Snegoo® je evidenčný softvér, ktorý slúži na evidenciu Používateľových investícií. Každá investícia je samostatne evidovaná pomocou takzvaného evidenčného riadku.

3.2. Registračný kľúč k Aplikácii bude Používateľovi vygenerovaný po odsúhlasení jeho žiadosti o registráciu k používaniu Aplikácie. Poskytnutý jedinečný registračný kľúč je zároveň aj prvotným heslom vygenerovaným systémom.

3.3. V rámci Aplikácie má Používateľ prístup k nasledovným údajom:
a) sledovanie celkového stavu účtu (účtov) Používateľa,
b) prehľad o jednotlivých investíciách – otvorených a uzavretých,
c) prehľad o vyplatených dividendách,
d) prehľad o zaplatených poplatkoch súvisiacich s investovaním,
e) prehľadný zoznam spoločností alebo fondov zaevidovaných v aplikácii,
f) informácie o zostatkoch hotovosti,
g) a ďalšie užitočné informácie potrebné k správe finančných prostriedkov.

3.4. Poskytovateľ neodkladne, podľa svojich možností, informuje Používateľa o všetkých relevantných zmenách súvisiacich s prevádzkou Aplikácie.

3.5. Na dobu nevyhnutne nutnú k údržbe Aplikácie alebo spracovaniu dát má Poskytovateľ právo prerušiť alebo obmedziť používanie Aplikácie.

3.6. V rámci autentifikácie a autorizácie je Používateľ po spustení aplikácie povinný uviesť svoje prihlasovacie meno a heslo. Autentifikácia a autorizácia a tým aj kontrola platnosti licencie je zabezpečená online komunikáciou Aplikácie so serverom Prevádzkovateľa. Z tohto dôvodu je možné Aplikáciu používať v offline režime len obmedzený čas.

3.7. V prípade troch za sebou nasledujúcich neúspešných pokusov o autorizáciu zadaním nesprávnych prihlasovacích údajov je Poskytovateľ oprávnený zablokovať Používateľovi prístup do Aplikácie až do odvolania. Prístup do Aplikácie bude Používateľovi obnovený po prijatí žiadosti z e-mailu použitého pri registrácii.

3.8. Používateľ je povinný prijať všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti používania Aplikácie, najmä chrániť systém a jeho bezpečnostný komponent (heslo) pred zneužitím nepovolanou osobou, stratou alebo prezradením.

3.9. V prípade straty, krádeže alebo prezradenia niektorého z autorizačných prvkov alebo aj z iných dôvodov je Používateľ povinný si zmeniť alebo resetovať heslo.

4. ZÁKAZ PRENÁJMU A ZDIEĽANIA

4.1. Je zakázané Aplikáciu prenajímať, požičiavať, zdieľať a poskytovať licenciu k Aplikácii iným subjektom (právnickej alebo fyzickej osobe).

5. PODPORA A AKTUALIZÁCIA

5.1. Aktualizácia nahrádza alebo dopĺňa staršiu verziu Aplikácie. Podpora a aktualizácie k Aplikácii podliehajú ustanoveniam licenčnej zmluvy platnej v okamihu ich vydania.

5.2. Podpora Aplikácie zahŕňa:
a) vyriešenie oprávnených reklamácií formou opravy funkcionality,
b) technologický upgrade spočívajúci v zabezpečovaní kompatibility s aktuálne podporovanými verziami operačného systému a ďalších používaných produktov, podpora nových štandardov,
c) riešenie otázok a prevádzkových problémov vzniknutých na strane Používateľa pri používaní Aplikácie bude poskytnuté formou e-mailovej zákazníckej linky snegoo@zarabato.sk; v prípade potreby môže byť s Používateľom dohodnutý aj iný spôsob komunikácie.

6. OSOBNÉ ÚDAJE

6.1. Poskytovateľ je oprávnený zhromažďovať, spracovávať a uchovávať osobné údaje Používateľa nevyhnutné pre uzatvorenie Licenčnej zmluvy.

6.2. Vyplnením registračného formulára udeľuje Používateľ súhlas k tomu, aby Poskytovateľ v dobe od žiadosti o registráciu až do ukončenia platnosti licencie uchovával a používal osobné údaje Používateľa k plneniu záväzkov vyplývajúcich z Licenčnej zmluvy. Bližšie informácie k ochrane osobných údajov sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach.

6.3. Akékoľvek technické informácie, ktoré Používateľ poskytne Poskytovateľovi v rámci služieb Podpora a Aktualizácia, môžu byť použité pre obchodné potreby, vrátane podpory a vývoja produktov, s výnimkou tých informácií, ktoré sú označené ako „dôverné“. Poskytovateľ nebude tieto technické informácie používať spôsobom, ktorý by Používateľa osobne identifikoval. Informácie Používateľom označené za dôverné budú použité výhradne pre účely Podpory a Aktualizácie.

7. AKTIVÁCIA A DEAKTIVÁCIA LICENCIE

7.1. Licenčná zmluva je uzatvorená registráciou používateľa.

7.2. Aktivácia licencie začína dňom zaplatenia poplatku v zmysle aktuálne platného cenníka produktov.

7.3. Platnosť licencie je jeden rok od aktivácie s možnosťou automatického predĺženia. Podmienkou predĺženia licencie je úhrada poplatku za licenciu na ďalšie obdobie.

7.4. Deaktivácia licencie začína nasledujúcim dňom po uplynutí ročného obdobia v prípade, že Používateľ nezaplatil poplatok v zmysle aktuálne platného cenníka produktov za používanie Aplikácie na ďalšie obdobie.

7.5. V prípade ak Používateľ poruší ustanovenia tejto licenčnej zmluvy je Poskytovateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou. Informáciu o odstúpení od zmluvy pošle Používateľovi formou e-mailu na e-mailovú adresu Používateľa zadanú pri registrácii. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť okamihom odoslania informácie o odstúpení od zmluvy. Odstúpením od tejto zmluvy nie je dotknuté právo Poskytovateľa na zaplatenie poplatku za licenciu, ak bola licencia poskytnutá úplatne, ani nárok na náhradu škody.

7.6. Deaktiváciou licenčnej zmluvy sú Používateľovi ukončené všetky práva na používanie Aplikácie. V takom prípade sa Používateľ zaväzuje najneskôr do 7 pracovných dní zo svojho počítača úplne odstrániť Aplikáciu a všetky jej súčasti.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Používateľ prehlasuje, že registráciou a inštaláciou Aplikácie vyjadruje svoju slobodnú vôľu. Používateľ ďalej prehlasuje, že táto zmluva nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok a zároveň potvrdzuje svoj súhlas s podmienkami tejto zmluvy.