Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa spravujú najmä ustanoveniami zákona Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) č. 513/1991 Zb. (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona SR č. 40/1964 Zb. (ďalej len „Občiansky zákonník“) ako aj súvisiacou legislatívou SR (domovský štát), ktorá sa súčasne považuje za rozhodné právo pre účely riešenia sporov medzi nami a Vami a Vy s tým súhlasíte. V prípade, ak niektoré ustanovenia týchto VOP sú v rozpore s legislatívou štátu, ktorého ste príslušníkom (hostiteľský štát), majú ustanovenia týchto VOP prednosť. Vy však máte právo v prípade sporu medzi nami a Vami žalovať nás na súde hostiteľského štátu a v prípade, že ochrana spotrebiteľa hostiteľského štátu je vyššia ako je ochrana spotrebiteľa podľa legislatívy domovského štátu, bude sa postupovať podľa práva hostiteľského štátu. VOP upravujú zmluvné vzťahy, práva a povinnosti medzi spoločnosťou Zarába to, s. r. o. (ďalej len „Poskytovateľ“) a registrovaným zákazníkom (ďalej len „Používateľ“).

1. DEFINOVANIE POJMOV

1.1. Poskytovateľ: Zarába to, s.r.o., so sídlom: B a j k a l s k á 4860/5, 080 01 Prešov, Slovenská republika, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 36956/P, Identifikačné číslo: 51900238, Daňové identifikačné číslo: 2120849918, e-mailová adresa: info@zarabato.sk.

1.2. Produkt: Softvér vytvorený Poskytovateľom.

1.3. Služba: Služba poskytovaná Poskytovateľom.

1.4. Používateľ: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si zakúpila produkt alebo využíva službu poskytovanú Poskytovateľom.

2. ZMLUVNÝ VZŤAH

2.1. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Používateľom vzniká okamihom zakúpenia softvérového produktu (ďalej len „Produkt“) alebo Služby, pričom Používateľ potvrdí súhlas s podmienkami Licenčnej zmluvy k danému Produktu alebo Službe.

2.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať žiadosť o zakúpenie Produktu alebo Služby.

3. VYMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

3.1. Poskytovateľ sa primárne venuje vývoju softvérových produktov, ktoré sú jednoduché na používanie, šetria čas a pomáhajú podstatne zlepšiť efektivitu v oblastiach, pre ktoré sú určené. Poskytované informácie nepredstavujú investičné poradenstvo alebo investičné odporúčania. V prípade, že Používateľ využíva poskytnuté informácie bez ich overenia, alebo ako investičné poradenstvo alebo investičné odporúčania, robí tak z vlastného uváženia, na vlastné náklady a na vlastné riziko.

3.2. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Používateľovi vznikne:
a) zneužitím Produktu treťou osobou na strane Používateľa, najmä zneužitím systému treťou osobou, ktorá sa preukáže platným prihlasovacím menom a heslom,
b) tým, že Používateľ nemôže v určitom okamihu využívať zakúpený Produkt alebo Službu,
c) chybami pri prenose, technickými poruchami, prerušením linky a tiež aj ďalšími technickými problémami akéhokoľvek druhu, okrem prípadov spôsobených Poskytovateľom zámerne alebo vzniknutých hrubou nedbalosťou Poskytovateľa,
d) zlyhaním hardvérového alebo softvérového vybavenia Používateľa,
e) okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť Poskytovateľa v zmysle platnej legislatívy,
f) vstupom inej osoby do prebiehajúceho spojenia medzi Používateľom a Poskytovateľom uskutočňovaného prostredníctvom technických zariadení a sietí,
g) za škodu spôsobenú zadaním nesprávnych alebo duplicitných údajov, nesprávnym používaním Produktu alebo Služby, nesplnením povinnosti Používateľa oznámiť Poskytovateľovi podozrenie zo zneužitia Produktu alebo Služby nepovolanou osobou, krádež alebo stratu autorizačných prvkov Produktu alebo Služby.

4. CENA PRODUKTU

4.1. Ceny Produktov a Služieb sú uvedené v cenníkoch zverejnených na stránke Poskytovateľa www.zarabato.sk.

5. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

5.1. Poskytovateľ garantuje plnú funkcionalitu Produktov a Služieb iba za predpokladu, že budú Používateľom splnené minimálne systémové požiadavky. Minimálne systémové požiadavky pre aktuálne verzie Produktov a Služieb uvádza Poskytovateľ na stránke www.zarabato.sk.

5.2. Poskytovateľ zodpovedá za funkčnosť aktuálnych verzií Produktov a Služieb iba vo vzťahu k riadne registrovanému a zároveň riadne platiacemu Používateľovi.

5.3. Poskytovateľ je povinný poskytovať podporu a aktualizácie k Produktom a Službám iba vo vzťahu k riadne registrovanému a zároveň riadne platiacemu Používateľovi.

5.4. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby starších verzií Produktov a Služieb ani za ich prípadnú nekompatibilitu s novými softvérovými či hardvérovými prostriedkami Používateľa.

5.5. Poskytovateľ nie je povinný vykonávať technickú podporu, vývoj ani údržbu starších verzií Produktov a Služieb.

6. OBMEDZENIE ZÁRUK

6.1. Nároky zo záruky nevzniknú, pokiaľ bola chyba Produktu alebo Služby spôsobená vyššou mocou, nehodou, zlým alebo nesprávnym používaním, používaním na nevhodnom hardvéri, ktorý je v rozpore s technickými požiadavkami uvedenými v dokumentácii, alebo počítačovými vírusmi. Za chybu Produktu alebo Služby nemožno označiť skutočnosť, že Produkt alebo Službu nie je možné používať na hardvéri, ktorý nebol dostupný v čase tvorby Produktu alebo Služby. Poskytovateľ nezodpovedá za správnu funkciu Produktov a Služieb v prípade, že sú používané na počítači spolu s programami iných výrobcov, ktoré svojou funkciou môžu negatívne ovplyvniť správanie Produktov alebo Služieb. Poskytovateľ nezodpovedá za správnu funkciu Produktu alebo Služby v prípade, ak sú používané na chybne nakonfigurovanom počítači alebo v prostredí chybne nastavenej počítačovej siete.

6.2. Na Produkt je poskytovaná záruka po celú dobu, po ktorú používateľ priebežne prostredníctvom služby podpora a aktualizácia aktualizuje Produkt na jeho aktuálne verzie.

6.3. Používateľ je zodpovedný za pravidelné vykonávanie zálohy dát a ich archivovanie, vrátane kontroly bezchybnosti vytvorenej zálohy. Poskytovateľ nezodpovedá za stratu či poškodenie dát, ktoré neboli správne zálohované.

7. OSOBNÉ ÚDAJE

7.1. Poskytovateľ chráni osobné údaje Používateľa v súlade s platnými právnymi predpismi. Používateľ akceptáciou týchto VOP vyslovuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré poskytol. Poskytovateľ prehlasuje, že pre účely zmluvného vzťahu bude vyžadovať iba tieto taxatívne vymenované osobné údaje Používateľa:

  • Meno
  • Priezvisko
  • E-mailová adresa

7.2. Poskytovateľ sa zaväzuje tieto vyššie taxatívne vymenované osobné údaje Používateľa používať výlučne pre potreby registrácie Používateľa a zabezpečenie funkčnosti zakúpeného Produktu alebo Služby.

7.3. Súhlas Používateľa so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný počas celej doby stanovenej platnými právnymi predpismi, najmenej však počas doby trvania zmluvného vzťahu.

7.4. Po skončení zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Používateľom je Poskytovateľ povinný s okamžitou platnosťou prestať používať osobné údaje Používateľa a bezodkladne zabezpečiť vymazanie jeho osobných údajov.

7.5. Používateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený využívať jeho osobné údaje na zasielanie informácií k zakúpenému Produktu alebo Službe. Poskytovateľ bude na zasielanie informácií používať výlučne e-mail poskytnutý Používateľom pri žiadosti o registráciu. Komunikačným jazykom je slovenský jazyk.

8. AUTORSKÉ PRÁVO

8.1. Nositeľom všetkých majetkových a autorských práv k Produktom a Službám ako aj
k tlačeným a elektronickým materiálom dodávaným spoločne s Produktami a Službami a všetkými ich kópiami je Poskytovateľ.

8.2. Všetky Produkty vytvorené Poskytovateľom sú výlučným majetkom Poskytovateľa. Produkty a Služby sú chránené zákonmi Slovenskej republiky o autorskom práve, ustanoveniami medzinárodných zmlúv a všetkými ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

8.3. Sprievodnú dokumentáciu k Produktom a Službám je zakázané bez písomného súhlasu Poskytovateľa kopírovať a ďalej rozširovať.

9. ZÁNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

9.1. Oprávnenie na inštaláciu a používanie Produktu alebo Služby zaniká:
a) žiadosťou zo strany Používateľa poslanou z e-mailu použitom pri žiadosti o registráciu; zánik oprávnenia je účinný od dátumu konca platnosti oprávnenia udeleného na základe poslednej zaplatenej platby zo strany Používateľa; v naliehavých a odôvodnených prípadoch (napríklad úmrtie Používateľa) ukončenie prístupu k Produktu alebo Službe Poskytovateľ zabezpečí bezodkladne po doručení žiadosti, pričom si Poskytovateľ vyhradzuje právo posúdiť okolnosti podania žiadosti a nevyhovieť požiadavke o ukončenie prístupu,
b) úmrtím Používateľa fyzickej osoby alebo zánikom Používateľa právnickej osoby; Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné škody, ak o tejto skutočnosti nevedel.